Tursaansydän

Olemme saaneet kopion kansalaisen tekemästä valituksesta, joka on tänään lähetetty Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus koskee Helsingin poliisin mielivaltaista ennakkosensuuria koskien isänmaallista oppositiomielenosoitusta. Kannustamme poliittisen poliisin mielivaltaa kohtaavia kansallismielisiä tekemään valituksia hallinto-oikeuteen tai vielä helpompi tapa on lähettää kanteluita oikeusasiamiehelle. Kantelun lähettäminen onnistuu lomakkeella helposti täältä.

Alla on kopio valituksesta, joka on tänään lähtenyt hallinto-oikeuteen.

Poliisihallinnon päätöksen täytäntöönpanon kielto

Valitus:

Koskien Helsingin poliisilaitoksen päätöstä ID-19298756, annettu 02.12.2019 POL-2019-71453.

Asia:

Helsingin poliisilaitoksen päätös ID-19298756 (jäljempänä Päätös) rikkoo voimassa olevia ihmisoikeuksia koskevia lakeja, Suomen perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia, johon Suomi on sitoutunut, perustuu vääriin väitteisiin, vihamielisiin tulkintoihin ja syrjii kansanryhmää sen poliittisen mielipiteen perusteella.
Täten kohteliammin pyydän Poliisilaitoksen ko. päätöksen täytäntöönpanon kieltoa.

Perustelut:

 1. Kohti Vapautta! -kansanliikkeen (jäljempänä KV) mielenosoitusta ei saa kieltää koska Perustuslain 2 luvun 13 §:n mukaan jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.

  Täten Päätös estää kansalaisia osallistumasta rauhanomaiseen mielenosoitukseen rikkoo Suomen Perustuslakia vastaan.
 2. KV mielenosoitusta ei saa kieltää, koska YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

  KV levitti kansalaisille kutsut mielenosoitukseen, julisteilla, jossa on teksti:

  “SINUT ON KUTSUTTU”

  Kutsu ei kiellä ketään rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perusteella osallistumasta mielenosoitukseen, joten se on täysin YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukainen.

  Täten Päätös estää kansalaisia osallistumasta rauhanomaiseen mielenosoitukseen rikkoo YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta vastaan.
 3. KV mielenosoitusta ei saa kieltää koska Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.

  Edellä mainittu ihmisoikeussopimuksen 10 artikla suoraan kieltää poliisia puuttumasta kansalaisten mielipiteiden ilmaisemiseen. KV aikoo rauhanomaisesti osoittaa mieltä, kuten se teki useita kertoja aiemmin.

  Täten Päätös estää kansalaisia osallistumasta rauhanomaiseen mielenosoitukseen rikkoo Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 1. kohtaa vastaan.
 4. KV mielenosoitusta ei saa kieltää koska Euroopan neuvoston Ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan mukaan jokaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. KV aikoo rauhanomaisesti osoittaa mieltä, kuten se teki useita kertoja aiemmin.

  Täten Päätös estää kansalaisia osallistumasta rauhanomaiseen mielenosoitukseen rikkoo Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan 1. kohtaa vastaan.
 5. KV mielenosoitusta ei saa kieltää koska Euroopan neuvoston Ihmisoikeussopimuksen 14 artiklassa kielletään mm. poliittisiin tai muihin mielipiteisiin perustuva syrjintä.

  Täten Päätös estää kansalaisia osallistumasta KV rauhanomaiseen mielenosoitukseen rikkoo Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 14 artiklaa vastaan.
 6. KV mielenosoitusta ei saa kieltää koska YK:n KP-sopimuksen (8/1976) 19 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus mielipiteen vapauteen ilman ulkopuolista puuttumista. 2 kohdan mukaan jokaisella on sananvapaus; tämä oikeus sisältää vapauden hankkia, vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia riippumatta alueellisista rajoista joko suullisesti, kirjallisesti tai painettuna taiteellisessa muodossa tahi muulla hänen valitsemallaan tavalla. KV aikoo rauhanomaisesti ilmaista mielipiteensä täsmälleen tämän sopimuksen kohdan 3 mukaisesti, järjestysvelvollisuuksia noudattaen ja vastuullisesti.

  Päätös kieltää yllä mainitun sopimuksen KV:n oikeudet rikkoo YK:n KP-Sopimuksen (8/1976) 19 artiklan kohtia 1, 2 ja 3.
 7. Edellä (kohdassa 6.) mainitun Sopimuksen 21 artikla tunnustaa oikeuden rauhanomaiseen kokoontumiseen. Tämän oikeuden käyttämiselle ei ole asetettava muita kuin sellaisia rajoituksia, jotka perustuvat lakiin ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen tai yleisen turvallisuuden tahi yleisen järjestyksen (”ordre public”) takia taikka terveydenhoidon tai moraalin tai muiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi.

  Päätös nimenomaan asettaa rajoituksia rauhanomaiselle kokoontumiselle. Poliisin tulkinta että kokoontuminen ja mielen osoittaminen tai mielenosoitus on erilaiset toimet jossa toisen voi kieltää – se on suorastaan demokraattisen järjestyksen hengen irvikuva ja täten tosiasiallisesti rikkoo Sopimuksen 21. kohtaa vastaan, koska KV aikoo osoittaa mieltä rauhanomaisesti ja täten on täysin turvallinen yleisölle ja yleiselle järjestykselle.

  Täten Päätös estää kansalaisia osallistumasta KV:n rauhanomaiseen mielenosoitukseen rikkoo YK:n KP-Sopimuksen (8/1976) 19 artiklan 21 kohtaa vastaan.
 8. KV mielenosoitusta ei saa kieltää koska Sopimuksen 26 artiklan mukaan kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjintää yhtäläiseen lainsuojaan. Tässä suhteessa lain tulee kieltää kaikki syrjintä ja taata kaikille henkilöille yhtäläinen ja tehokas suojelu mm. poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen perustuvaa syrjintää vastaan.
  Päätös syrjii KV osallistuvien kansalaisten oikeutta rauhanomaiseen mielenosoitukseen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen – ja täten rikkoo YK:n KP-Sopimuksen (8/1976) 26 artiklaa vastaan.
 9. KV mielenosoitusta ei saa kieltää vedoten YK:N rasismin vastaiseen sopimukseen (37/1970). YK:N kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1. artiklan mukaan käsite ”rotusyrjintä” koskee kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tai kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua. Mielenosoitukseen osallistuvat kansalaiset, jotka edustavat eri rotuja, erilaisia etnisiä taustoja, erivärejä, eri uskontokuntia ja muita vähemmistöjä, eikä tämä tosiasia ole ongelma KV mielenosoitukselle. Päätöksen perusteena pidetään syrjintää rotuun, etniseen taustaan, ihonväriin, kieleen, uskontoon tai muun ominaisuuden perusteella, kyseessä on törkeä valhe.

  Viranomaisen päätös, joka perustuu valheellisiin väitteisiin, tulisi kieltää täytäntöönpanosta.
 10. Poliisin perustelu sille, että Kohti Vapautta! -mielenosoitus on kiellettävä, on ristiriidassa sen kanssa, että Kohti Vapautta! -kansanliike ei ole kielletty.

  Niin pitkään, kun kansalaisten yhdistymisoikeuden perusteella KV on sallittu, on sallittava myös sen mielenosoitukset lakien ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Oikeusvaltiossa ei saa olla tilannetta, jossa paikallinen poliisiviranomainen (tässä tapauksessa Helsingin poliisilaitos) tapauskohtaiesti päättää, minä päivänä yhteiskunnallisesti ja poliittisesti vaikuttava KV ja sen järjestämät mielenosoitukset ovat laillisia, eikä niihin puututa, ja minä päivänä KV järjestämät mielenosoitukset ovat laittomia ilman oikeuden päätöstä, laeista ja sopimuksista välittämättä. Jos poliisiviranomainen toimii mielivaltaisesti eri päivinä, eri tavoin – Suomi ei ole oikeusvaltio vaan diktatuuri, jossa lakia käytetään nyrkkirautana poliittisia toisinajattelijoita ja ajatusrikollisia vastaan. Ei saa olla, että Suomen poliisihallinto muuttuu Neuvostoliitossa tunnetuksi tulleeksi Valtiolliseksi Poliittiseksi Hallinnoksi (GPU). Se olisi oikeusvaltion loppu.

  Poliisin kieltopäätös poliittisen mielipiteen rauhanomaisesta osoittamisesta on peruutettava Suomen oikeusvaltion säilyttämiseksi.
 11. Tähän mennessä Kohti Vapautta! -kansanliike on suorittanut useita mielenilmauksia Helsingissä, Porissa, Kotkassa, Turussa, Tampereella ja muualla, aina rauhanomaisesti ja täydellisessä järjestyksessä, kuten poliisi voi itse todistaa, koska paikalle on aina saapunut poliisipartioita. Mielenilmaukset eivät ole aiheuttaneet järjestyshäiriöitä. Nytkin KV aikoo viettää rauhanomaisen mielenosoituksen täydellisessä järjestyksessä, eikä ole mitään syytä epäillä, että mitään rikollista olisi tekeillä. KV on vastuullinen ja järjestystä noudattava, myös tulevaisuudessa. Tässä valossa poliisin päätös kieltää KV-kansanliikkeen mielenosoitus ei perustu muuhun, kuin syrjintään poliittisen mielipiteen perusteella. Oikeusvaltiossa ei saa kohdistaa rangaistuksia tahoon, joka ei tehnyt mitään rikosta ja taho on syytön, kunnes toisin todistetaan.

  Päätös on peruttava, koska se rankaisee Kohti Vapautta! -kansanliikettä, ennen kuin mitään järjestyshäiriötä on edes tapahtunut. Kieltopäätös perustuu ihmisoikeuksien vastaisesti, täysin poliittisten mielipiteiden perusteella.
 12. Poliisin esittämä väite, että KV on tilapäisesti kielletyn PVL:n jatko, on lainvastainen, koska se perustuu poliisin omiin spekulaatioihin eikä oikeuden päätökseen. Poliisi myöntää, että KV on erillinen kansalaisten yhdistys, myös omissa tiedotteissaan, kutsuen KV:ta kansanliikkeeksi eikä tilapäisesti kielletyksi PVL:ksi. Tähän mennessä Poliisi ei ole vaatinut KV lakkautettavaksi koska KV:n toiminnassa ei ole ollut mitään järjestyshäiriöitä, ja poliisit takavarikoivat KV liput noudattamatta mitään lakipykälää ja ilman protokollaa.

  Oikeusvaltiossa on periaate, että mikä ei ole kielletty – se on sallittu. Kielletyt asiat ja teot on kirjattu lakiin. Mikään KV:n toiminnassa ei riko lakia ja siksi poliisi ei ole koskaan estänyt KV:n mielenosoituksia tähän mennessä. Syrjimällä KV kansanliikettä Helsingin Poliisilaitos nakertaa Suomen oikeusvaltiota, toimii omatoimisesti (ilman vankkaa laillista pohjaa) eräänlaisena Poliittisena Poliisina (Neuvostoliiton GPU:n tavoin) ja vainoaa KV kansanliikettä sen poliittisten mielipiteiden vuoksi.

  Täten Päätös on tehty muista näkökulmista kuin järjestyksen ylläpito mielenosoituksen aikana.
 13. Poliisilla ei ole oikeutta omavaltaisesti kieltää PVL:ssä aikoinaan toimineita henkilöitä poliittisesta toiminnasta tai rajoittaa ko. henkilöiden poliittisia oikeuksia.

  PVL on kielletty tilapäisesti, mutta tämä kielto ei kiellä PVL:ssä aikoinaan toimineita henkilöitä toimimasta politiikassa ja osallistumasta lailliseen yhteiskunnalliseen toimintaan taikka pitämästä omia poliittisia mielipiteitä, taikka kokoontua tai osoittaa mieltä rauhanomaisesti.

  Täten Päätös perustuu argumentteihin ja väitteisiin, joilla ei ole laillista pohjaa ja Päätös on peruuttava.

Johtopäätös:

Kuten on esitetty, Päätös rikkoo useita lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia vastaan, ja on sisäisesti ristiriitainen koska samaan aikaan KV kansanliikettä ei pidetä rikollisena (l. poliisipartiot eivät ole puuttuneet useisiin rauhanomaisiin mielenosoituksiin) ja nyt Päätöksen myötä KV:n mielenosoituksesta tulee lainvastainen ja kielletty (ilman oikeuden perustetta), vaikka itse KV ei ole kielletty.

Lisäksi, Päätöksen perusteluissa kaikki mahdolliset lakien ei-täsmälliset ilmaisut tulkitaan aina lainvastaisesti epäillyn eli KV kansanliikkeen vahingoksi, vaikka oikeusvaltion periaatteen mukaan kaikki epäselvät tai ristiriitaiset seikat on aina tulkittava epäillyn hyväksi; diktatuurissa käytäntö on päinvastainen.

Näillä perusteilla pyydän Poliisilaitoksen ko. päätöksen täytäntöönpanon kieltoa.